Coronavirus

COVID-19 maatregelen de Bibliotheek Eindhoven

English below

De Bibliotheek Eindhoven in De Witte Dame is sinds maandag 11 mei weer geopend voor leden! Expeditie E in Winkelcentrum Woensel is vanaf woensdag 20 mei weer open voor leden (op woensdag en zaterdag) en de Bibliotheek Waalre vanaf woensdag 3 juni (op maandag en woensdag).

Natuurlijk is niet alles meteen weer zoals het was. We hebben te maken met strenge afstands- en hygiëne-eisen voor de gezondheid van jezelf, de mede-bezoekers en die van de medewerkers van de bibliotheek. Om te zorgen dat het verblijf in de bibliotheek voor iedereen prettig en veilig verloopt hebben we enkele belangrijke regels. Lees daarom dit bericht goed door voordat je naar de bibliotheek komt.

We vertrouwen op je begrip en medewerking.

Alleen leden, alleen lenen

De bibliotheek is voorlopig alleen geopend voor bibliotheekleden en alleen voor het lenen van boeken, dvd’s en spellen. De zitjes, werk- en studieplekken, het Bibliotheekcafé, de speelhoek voor kinderen en de toiletten blijven voorlopig nog gesloten. Ook voor Expeditie E en de Bibliotheek Waalre geldt dat de locatie enkel voor leden en lenen toegankelijk is. Studio Bamboo (Expeditie E) en het Grand Café (Waalre) zijn vooralsnog gesloten en ook de toiletten en zitjes zijn niet beschikbaar.

Andere ingang, beperkt aantal leden tegelijk binnen

De in- en uitgang in De Witte Dame zijn van elkaar gescheiden. Let goed op de aanwijzingen over de looprichting, want de ingang zit ergens anders dan je gewend bent. Direct naast de ingang staan grote inleverbakken waar je je materialen in kunt leggen. 

Om iedereen voldoende ruimte te bieden kunnen er in De Witte Dame maximaal vijftig leden en in Expeditie E maximaal zes leden tegelijk naar binnen. Om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te bieden om de bibliotheek te bezoeken, vragen we je om doelgericht te komen. Reserveer bij voorkeur vooraf de titels die je wilt lenen. Je krijgt dan per e-mail bericht wanneer de titels voor je klaar liggen.

We zijn ingericht op zelfservice. Zo kan er contactloos geleend worden. Denk er dus aan je bibliotheekpas mee te nemen!

Hoe houden we samen het bibliotheekbezoek veilig en prettig?

* Kom niet naar de bibliotheek als je verkouden bent of griepklachten hebt of als iemand in je huishouden dat heeft.
* Houd 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten de bibliotheek.
* Kom alleen of met maximaal 1 andere persoon uit je huishouden.
* Het gebruik van een mandje (1 per persoon) is verplicht. Na gebruik desinfecteren wij de mandjes.
* Als de mandjes op zijn, is het maximaal aantal personen dat tegelijk binnen mag zijn bereikt. Wacht dan buiten.
* Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op.

Kinderen

Kinderen moeten onder begeleiding van een volwassene zijn. Ook op de jeugdafdeling vragen we je voldoende afstand tot elkaar te houden.

Openingstijden

De openingstijden van de bibliotheek in De Witte Dame zijn aangepast. Vanaf maandag 11 mei is de bibliotheek open op maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Op zondag zijn we gesloten.
Expeditie E is vanaf woensdag 20 mei geopend op woensdag en zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. De Bibliotheek Waalre is vanaf woensdag 3 juni geopend op maandag en woensdag van 08.30 uur tot 18.00 uur.

Inleveren

Heb je nog materialen thuis liggen? Alle geleende materialen zijn door ons automatisch verlengd tot en met 15 juni. We stellen het op prijs als je de uitgelezen boeken al inlevert, zodat ze weer door andere klanten geleend kunnen worden. 

Bewonersbibliotheken

De afhaalservice via de bewonersbibliotheken hopen we op een later moment weer op te starten. Deze locaties kunnen nu nog niet gebruikt worden als afhaal- of inleverpunt. Gereserveerde materialen zijn voorlopig alleen in De Witte Dame af te halen. Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven wanneer ook bij de bewonersbibliotheken de deuren weer open gaan.

Thuisbezorgen en online lenen

Kom je liever nog niet zelf naar de bibliotheek? Met onze bezorgdienst kan je materialen online reserveren en bij je thuis laten bezorgen. Of neem eens een kijkje bij de grote collectie e-books en luisterboeken. De ThuisBieb is (ook voor niet leden) toegankelijk en helemaal gratis. 

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Kijk eens bij de Veelgestelde vragen, bekijk de video over wat je kunt verwachten van je bezoek aan de bibliotheek in De Witte Dame, stuur een berichtje naar klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl, bel naar 040 260 4 260 of stuur een Whatsappbericht naar 06 1371 9594.

Tips voor thuisblijvers

Corona eenvoudig uitgelegd

Veel gestelde vragen

COVID-19 regulations Eindhoven Library

We are incredibly happy that the library in De Witte Dame has opened the doors again since Monday 11 May. Expeditie E will be open for members from Wednesday 20 May (on Wednesday and Saturday) and the Waalre Library from Wednesday 3 June (on Monday and Wednesday).

Of course, not everything will be immediately back to the way it was. We have to apply strict distance and hygiene regulations to keep you, fellow visitors and our employees safe. With the following important rules we want to ensure that your stay in the library is pleasant and safe for everyone. Therefore, please read this message carefully before visiting the library.

We have confidence in your understanding and cooperation.

Members only, only borrowing

The library will be open to library members only and only for borrowing books, DVDs and games. The seats, work and study areas, the Library café, the play corner for children and the toilets will remain closed for the time being.

Different entrance, maximum of 50 members inside

The entrance and exit at De Witte Dame have been separated from each other. Pay close attention to the walking directions, because the entrance is somewhere else than you are used to. Right next to the entrance are large return bins where you can put your materials.

In order to provide enough space for everyone, a maximum of fifty members can enter the library at the same time. To give as many members as possible the opportunity to visit the library, we would like to ask you to come with a clear purpose. Preferably reserve the titles you want to borrow in advance. You will then be notified by e-mail when the titles are ready for you. 

We are equipped for self-service. This way you can borrow materials without having physical contact. Please remember to bring your membership card!

How do we keep library visits safe and pleasant together?

* Do not visit the library if you or someone in your household has a cold or flu symptoms.
* Keep 1.5 meters distance, both inside and outside the library.
* Come alone or with a maximum of 1 other person from your household.
* Children must be accompanied by an adult.
* The use of a basket (1 per person) is mandatory. We disinfect the baskets after use.
* When there are no baskets left, the maximum number of people that is allowed inside has been reached. Please wait outside.
* Always follow the instructions of the employees.

Children

Children must be accompanied by an adult. We would also like to ask you to keep 1.5 meter distance from each other in the youth department.

Opening hours

The opening hours have been adjusted. From Monday 11 May, the library at De Witte Dame is open Monday through Saturday from 11 a.m. to 4 p.m. We are closed on Sundays.

From Wednesday 20 May Expeditie E will be open on Wednesdays and Saturdays from 1 p.m. to 5 p.m.

The Waalre Library will be open from Wednesday 3 June on Mondays and Wednesdays from 8.30 a.m. to 6 p.m.

Returning materials

Do you still have any materials at home? We have automatically extended all borrowed materials until 15 June. Nevertheless, we would appreciate it if you could hand in the read-out books so that they can be borrowed by other customers. 

Resident libraries

We are hoping to start the service via the resident libraries at a later time. These locations cannot yet be used as a collection or return point. Reserved materials can only be collected at De Witte Dame for the time being. Keep an eye on our website to stay informed about the resident libraries.

Home delivery and online borrowing

Would you rather not visit the library yourself? With our delivery service you can reserve materials online and have them delivered to your home. Or take a look at the English collection of e-books and audiobooks