Algemene voorwaarden Lidmaatschap de Bibliotheek Eindhoven

Door lid te worden verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden van de Bibliotheek Eindhoven.

Op deze pagina vindt u tevens het privacy statement van de Bibliotheek Eindhoven.

Lid worden

1. Abonnementsovereenkomsten worden aangegaan voor een vastgestelde termijn van één jaar (12 maanden). Uitzondering hierop is de Gastleenpas. De duur van de Gastleenpas is gekoppeld aan de vervaldatum van het abonnement bij de bibliotheek waarvan men al lid is.

2. In het eerste lidmaatschapsjaar is opzeggen niet mogelijk. Na het eerste jaar kunt u maandelijks het abonnement opzeggen.

3. Leden die de bibliotheek hebben gemachtigd en dus via automatische incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de bankrekening.

4. Wanneer u heeft gekozen voor betaling per maand heeft u tevens ingestemd met maandelijkse incasso. Hiermee machtigt u Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks of maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven voor de betaling van uw abonnement. Dit zal rond de 27e dag van de maand plaatsvinden.

5. Indien de abonnementhouder het niet eens is met de afschrijving kan de abonnementhouder dit door de eigen bank ongedaan laten maken. Storneren kan tot 56 dagen na de afschrijving.

6. Wanneer u heeft gekozen voor een jaarabonnement moeten de abonnementsgelden na het eerste verzoek voor of op de verlengingsdatum van het abonnement betaald worden. In geval van niet of niet tijdig betalen worden de kosten voor het versturen van betalingsherinneringen bij de lener in rekening gebracht.

7. Na ontvangst van de betaling door de bibliotheek wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas. Voor jeugdleden: verlenging van het lidmaatschap van leden die niet gehouden zijn tot betaling, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas.

8. U ontvangt uw persoonlijke lenerspas op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Als geldig legitimatiebewijs worden de volgende documenten geaccepteerd: paspoort, rijbewijs, gemeentelijke identiteitskaart. Wij kunnen u vragen om een recent adresbewijs te tonen.

9. Om aanspraak te maken op een partnerpas moet het huisadres van die persoon hetzelfde zijn.

10. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.

11. Meld verlies of diefstal van de lenerspas zo snel mogelijk; dit voorkomt misbruik van uw pas. Tot dat moment bent u, als eigenaar van de pas, aansprakelijk. U kunt tegen betaling een vervangende lenerspas kopen.

Lenen

1. Leentermijnen en -tarieven vindt u in de informatiefolder en op www.bibliotheekeindhoven.nl.

2. U kunt met uw pas in de vestiging in de Witte Dame, Emmasingel 22 Eindhoven en in het Huis van Waalre lenen. Ophalen van reserveringen kan in de meeste Bewonersbibliotheken

3. Overtuig u van de goede staat en volledigheid van de materialen voorafgaand aan het lenen. U bent verantwoordelijk voor alle materialen die met uw lenerspas zijn geleend.

Terugbezorgen

1. In de Bibliotheek Eindhoven en in het Huis van Waalre kunt u uw geleende materialen terugbezorgen. Terugbrengen van reserveringen kan in de meeste Burgerbibliotheken.  

2. U bent aansprakelijk voor alle kosten die de bibliotheek maakt wegens het niet terugbezorgen of reparatie van geleende titels/bijlagen. Hiervoor ontvangt u een rekening verhoogd met administratiekosten. Voor onherstelbaar beschadigde of verloren geraakte materialen wordt aan de lener de vervangingswaarde in rekening gebracht (100 % van de nieuwwaarde).

3. Bij het niet voldoen van rekeningen wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten komen voor uw rekening.

4. Bij het niet voldoen van rekeningen wordt de lenerspas geblokkeerd.

Beëindiging van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt bij het overlijden van de lener.

2. Het lidmaatschap eindigt bij uitsluiting van toegang en/of uitlening conform dit reglement door of namens de bibliotheek.

3. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging door de lener. Opzegging is na 12 maanden op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de dag van opzegging). Opzegging kan schriftelijk via via de post of e-mail geschieden. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden indien de lener alle door hem geleende/in zijn bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener jegens de bibliotheek zijn voldaan.

4. In het eerste jaar van lidmaatschap geldt dat u kunt opzeggen per de vervaldatum. Na dit eerste jaar wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd en geldt een opzegtermijn van één maand. De gastlenerspas stopt automatisch na een jaar of eerder als het lidmaatschap van de bibliotheek waar men al lid is stopt. Tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is wettelijk niet toegestaan; er wordt in dit geval dan ook geen restitutie van abonnementsgelden verleend.

5. Het lidmaatschap eindigt door uitschrijving door de bibliotheek indien de lener zijn (betalings)verplichtingen genoemd in dit reglement gedurende meer dan 3 maanden niet is nagekomen. Deze uitschrijving wordt opgeheven wanneer alsnog teruggave van de geleende media en/of volledige betaling van de verschuldigde vergoedingen, boetes en kosten heeft plaatsgevonden.

6. Indien sprake is van zeer afwijkend leengedrag dat in hoge mate nadelig is voor de overige gebruikers (bijv. het reserveren van alle beschikbare exemplaren van een titel of een buitensporig aantal uit eenzelfde thema) behouden wij ons het recht voor de pas te blokkeren en het abonnement te stoppen.

7. Indien vermoedens van fraude bestaan - bijvoorbeeld in de zin van na niet voldoen van facturen een abonnement op een andere naam afsluiten- behouden wij ons het recht voor de pas de blokkeren en het abonnement te stoppen.

Herroeping abonnement

Wanneer u online een abonnement afsluit bij de Bibliotheek Eindhoven, heeft u een bedenktermijn van 14 dagen. De bedenktermijn gaat in op de dag dat u het digitale aanmeldformulier heeft ingediend. Binnen de termijn van 14 dagen kunt u de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.
Als u het afgesloten abonnement wilt herroepen, moet u dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan ons melden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl. Vergeet hierin niet uw lidmaatschapsnummer, naam, geboortedatum en adres te vermelden. Het risico voor het juist en tijdig herroepen van het afgesloten abonnement ligt bij u.

Wijziging en intrekking van deze algemene voorwaarden

1. Alleen de nieuwste versie van (delen van) het reglement is van toepassing; de bibliotheek behoudt zich het recht op tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande (delen van) versies vervallen met het in werking treden van een nieuwe versie.

2. Ingrijpende wijzigingen zijn wijzigingen die veranderingen betreffen van meer dan 30% in de abonnementsgelden, tarieven, te lenen aantallen media, boetes alsmede alle andere wijzigingen die als ingrijpend door de bibliotheek worden aangemerkt én worden bekend gemaakt conform lid 3. Alle andere wijzigingen zijn niet ingrijpende wijzigingen.

3. Ingrijpende wijzigingen en/of intrekking van het reglement worden tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging c.q. de intrekking van dit reglement aangekondigd door dit (zichtbaar) in de bibliotheek en op haar website bekend te maken.

4. Ingrijpende wijzigingen gelden vanaf één maand na de datum van aankondiging van de wijziging.

5. Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd en (zichtbaar) kenbaar gemaakt in de bibliotheek en op haar website en gelden per direct.

Overig

1. De bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk. Om uw bezoek prettig te laten verlopen hanteren wij huisregels. Bij overtreding van deze huisregels kan de lener het gebruik van de bibliotheek worden ontzegd. In de bibliotheek is voor uw en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig.

2. Alle materialen worden uitsluitend voor particulier gebruik uitgeleend. Zoals bepaald in de Auteurswet is het verboden om van geleende materialen opnamen of kopieën te maken of deze in het openbaar te vertonen. De aansprakelijkheid berust bij de lener.

3. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur voortkomend uit het gebruik van bibliotheekmaterialen.

4. De administratie van de bibliotheek is de basis waarop het in gebreke blijven van de klant wordt bepaald.

5. Wanneer u van de Bibliotheek Eindhoven een factuur ontvangt wordt er altijd 3 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

5. De directie kan de bibliotheek geheel of gedeeltelijk sluiten op van tevoren bekend te maken dagen en uren, afwijkend van de vastgestelde openingstijden.

6. Wijzigingen in deze voorwaarden en prijs zijn voorbehouden.

7. In alle gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien beslist de directeur of degene die hem vervangt, onverminderd het bepaalde in de wet.