Over het Leesoffensief Eindhoven

Eindhoven, een stad van én voor iedereen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen in onze stad en innovatieve technologieregio de kans krijgen om hun talenten te ontplooien, hun volledig potentieel te bereiken en gelukkig en gezond leven te leiden. Taalontwikkeling is hierin van cruciaal belang.

Er zijn nog steeds veel inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En dat aantal neemt nog steeds toe. Jongeren lezen namelijk steeds minder voor hun plezier met een daling van hun leesvaardigheid als gevolg. Een kwart van de 15-jarigen heeft een leesachterstand waardoor zij een verhoogde kans hebben om later laaggeletterd de arbeidsmarkt te betreden. En er stromen ook nog steeds te veel kinderen met een taalachterstand het basis- en het voortgezet onderwijs in. Een achterstand die zeer moeilijk in te halen is.

Uit onderzoek blijkt dat voorlezen één van de meest effectieve manieren is waarmee ouders de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Voorlezen heeft een positief effect op de taalontwikkeling. Het heeft niet alleen een positief effect op hun schoolcarrière op de basisschool, maar ook nog in het voortgezet onderwijs en hun verdere schoolcarrière. Door preventief in te zetten op taalontwikkeling dragen we niet alleen bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid, maar ook aan de ambitie van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2020 - 2024: het bieden van gelijke kansen en voorkomen van onderwijsachterstanden.

Scholen en kinderopvang nemen de taak van het stimuleren tot lezen op zich, maar zij kunnen dit niet alleen. Alleen door samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, welzijn en de bibliotheken kunnen we taalachterstanden bij kinderen en jongeren tegengaan. En laten we daarbij ook de ouders niet vergeten. Ook zij zijn van cruciaal belang voor de leesontwikkeling van hun kinderen.

De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad hebben daarom een Leesoffensief opgesteld waarin zij aanbevelingen doen om een sterke infrastructuur voor leesmotivatie tot stand te brengen. Het Leesoffensief Eindhoven zet zich in om de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in Eindhoven tot uitvoering te brengen. De doelstelling van het Leesoffensief Eindhoven is tweeledig:

  1. We zetten aan tot een maatschappelijke beweging zodat er meer aandacht en bewustwording komt voor leesvaardigheid én leesplezier van kinderen in Eindhoven op school én in de thuisomgeving;
  2. We brengen een stevige doorgaande leeslijn van 0 - 18 jaar tot stand. 

Om deze doelstelling te realiseren geven we de stad een kennisimpuls over leesbevordering, laaggeletterdheid, ouderbetrokkenheid en meertaligheid die recht doet aan het DNA van de stad en die leidt tot een integrale aanpak én een doorgaande leeslijn. Dit doen we met een leesoffensief waarin we sámen optrekken. En iedereen zijn steentje bijdraagt vanuit de eigen expertise. Door met een brede blik te kijken hoe we leesvaardigheid kunnen verbeteren, kunnen taalachterstanden bij jonge kinderen voorkomen of ingehaald worden. Hierdoor hoeven ze geen hindernissen meer te ervaren in hun schoolcarrière en worden ze in staat gesteld om hun talenten ten volle te ontwikkelen.

Terug naar home