Vraag en antwoord

De bibliotheek geeft antwoord op de meest gestelde vragen over onze dienstverlening tijdens de coronamaatregelen.

BOEKEN LENEN, INLEVEREN EN RESERVEREN

Waarom is de bibliotheek alleen voor leden open?

We zijn ontzettend blij dat we vanaf maandag 11 mei de deuren van de bibliotheek in De Witte Dame weer kunnen openen! Om drukte te voorkomen, en om anderhalve meter afstand tussen de bezoekers te kunnen garanderen, gaan we gefaseerd open en beginnen we met dienstverlening aan onze leden.

In eerste instantie is alleen de locatie in De Witte Dame open, speciaal voor leden en alleen voor het uitlenen en inleveren van boeken, dvd’s en spelletjes. De zitjes, werk- en studieplekken, het Bibliotheekcafé, de speelhoek voor kinderen en de toiletten blijven voorlopig nog gesloten. Natuurlijk hopen we ook snel weer diensten voor niet-leden aan te kunnen bieden.

Zijn Expeditie E en de Bibliotheek Waalre ook weer open?

Vanaf woensdag 20 mei is Expeditie E open op woensdag en zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. De bibliotheek in het Huis van Waalre is momenteel nog gesloten.

 

 

Zijn de openingstijden gewijzigd?

De openingstijden zijn aangepast. Vanaf maandag 11 mei is de bibliotheek in De Witte Dame open op maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Op zondag zijn we gesloten.

Expeditie E is op woensdag en zaterdag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

De Bibliotheek Waalre is momenteel nog gesloten.

Zijn er extra regels voor hygiëne en het houden van afstand?

Zeker. Om te zorgen dat het verblijf in de bibliotheek voor iedereen prettig en veilig verloopt hebben we enkele belangrijke regels. 

* Kom niet naar de bibliotheek als je verkouden bent of griepklachten hebt of als iemand in je huishouden dat heeft.
* Houd 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten de bibliotheek.
* Kom alleen of met maximaal 1 andere persoon uit je huishouden.
* Het gebruik van een mandje (1 per persoon) is verplicht. Na gebruik desinfecteren wij de mandjes.
* Als de mandjes op zijn, is het maximaal aantal personen dat tegelijk binnen mag zijn bereikt. Wacht dan buiten.
* Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op.

Bekijk een uitgebreide beschijving van de maatregelen op de speciale pagina

Is de hele collectie weer beschikbaar?

Ja, de hele collectie in De Witte Dame is weer beschikbaar om uitgeleend te worden. Kom doelgericht naar de bibliotheek. Reserveer bij voorkeur vooraf de titels die je wilt lenen. Je krijgt dan per e-mail bericht wanneer de titels voor je klaar liggen. In verband met de hygiëne vragen we je om alleen boeken vast te pakken die je wilt lenen. 

Ik blijf liever nog thuis. Hoe kan ik dan toch boeken lenen?

Het is mogelijk om je boeken thuis te laten bezorgen. Neem ook eens een kijkje in de collectie e-books of luisterboeken. Voor Engelstalige e-books en luisterboeken kan je terecht bij BorrowBox.

Ik had nog boeken thuis liggen. Moet ik die meteen weer inleveren nu de bibliotheek weer open is?

We hebben de uitleentermijn voor alle uitgeleende materialen automatisch verlengd tot en met 15 juni. Hier hoef je verder zelf niks voor te doen. Let op: in de app of Mijn gegevens zie je mogelijk nog een andere inleverdatum staan.

We vragen je wel geleende boeken waar mogelijk in te leveren, zodat ze weer door andere klanten geleend kunnen worden. Voor het inleveren staan aparte bakken klaar, direct naast de ingang. 

Kan ik boeken thuis laten bezorgen?

Ja, dat kan! Vanaf 30 april zijn we weer gestart met onze thuisbezorgdienst. Met deze bezorgdienst kun je online je boeken reserveren en thuis laten bezorgen. Op deze pagina lees je stap voor stap hoe het werkt. 

Omdat inleverdata verlengd zijn, kunnen alleen boeken worden thuisbezorgd die in de collectie staan. Reeds uitgeleende titels kunnen niet bezorgd worden.

Waarom kost het thuisbezorgen geld?

Het thuisbezorgen maakt deel uit van onze reguliere dienstverlening. We maken hierbij gebruik van een professionele bezorgservice. Zo zijn we er zeker van dat het thuisbezorgen contactloos plaatsvindt. De bibliotheek maakt geen winst op het thuisbezorgen.

Abonnees met Bieb Deluxe betalen geen reserveringskosten en voor hen zijn de eerste zes thuisbezorgingen gratis. Neem contact op met onze klantenservice voor het aanpassen van je abonnement.
 

Ik heb een boek gereserveerd. Wanneer kan ik dat ophalen?

Je ontvangt een e-mail wanneer de door jouw gereserveerde titels klaar staan. 

Kan ik een boek of CD van een andere bibliotheek reserveren?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om materialen van andere bibliotheken te reserveren. 

Kan ik gebruikmaken van de afhaal- en inleverpunten bij de bewonersbibliotheken?

De bewonersbibliotheken besluiten elk voor zich wanneer ze weer open gaan. Op dit moment kunnen deze locaties nog niet gebruikt worden als afhaal- of inleverpunt. Gereserveerde materialen zijn voorlopig alleen in De Witte Dame af te halen. 

Ik heb een factuur ontvangen voor het niet tijdig inleveren van materialen.

In de brief bij de factuur staat dat je nog twee weken de tijd hebt om geleende materialen in te leveren. Gedurende meerdere weken was het echter niet mogelijk om materialen in te leveren. Alle materialen zijn toen automatisch tot en met 15 juni verlengd. Je hebt nu tot twee weken na 15 juni om de geleende materialen alsnog in te leveren.  

DIGITALE DIENSTEN

Kan ik hulp krijgen bij het downloaden van e-books?

Ja, je kunt een mail sturen naar klantenservice@bibliothekeindhoven.nl

Wij helpen je dan zo snel als mogelijk.

ACTIVITEITEN

Gaan de activiteiten die nu geannuleerd zijn op een later moment door?

We proberen de geannuleerde lezingen en workshops op een later moment opnieuw in te plannen. Had jij je aangemeld voor een lezing of workshop, dan brengen we je via de e-mail op de hoogte wanneer er een nieuwe datum is.
 

Krijg ik het geld terug van een activiteit die geannuleerd is?

Ja, hierover ontvang je een e-mail. Het bedrag wordt op je rekening teruggestort.
 

Wanneer gaan de activiteiten weer door, zoals het DigiCafé, Taalcafé, Voorlezen en Knutselen?

Op dit moment hebben we geen zekerheid over het moment waarop de activiteiten weer van start gaan. Wel zijn er in de tussentijd veel online alternatieven ontwikkeld. Neem eens een kijkje in het programma-overzicht!

 


Staat jouw vraag hier niet bij?

Stuur een berichtje naar klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl. We proberen zo snel mogelijk te reageren.
 


ENGLISH

BORROWING BOOKS, RETURNING BOOKS AND RESERVATIONS

Why is the library only open for library members?

We are very happy that we can open the doors of the library in De Witte Dame again from Monday 11 May! In order to avoid crowds and to guarantee a distance of 1.5 meters between the visitors, we will open in phases and start providing services for our library members.

Initially, only the location in De Witte Dame is open, only for members and only for borrowing and returning books, DVDs and games. The seats, work and study areas, the Library café, the play corner for children and the toilets will remain closed for the time being. Of course we are also hoping to be able to offer services for non-members again soon.

Are Expeditie E and the library in Waalre also open again?

From Wednesday May 20th Expedition E will be open on Wednesdays and Saturdays from 1 pm to 5 pm. The Waalre Library is still closed. 

Have the opening hours been changed?

The opening hours of the library have been adjusted. From Monday 11 May, the library in De Witte Dame is open Monday through Saturday from 11 a.m. to 4 p.m. We are closed on Sundays.

Expedition E is open on Wednesdays and Saturdays from 1 p.m. to 5 p.m. 

The Waalre Library is still closed.

Are there extra rules for hygiene and keeping an appropriate distance?

Certainly. We have some important rules to ensure that your stay in the library is pleasant and safe for everyone.

* Do not visit the library if you or someone in your household has a cold or flu symptoms.
* Keep 1.5 meters distance, both inside and outside the library.
* Come alone or with a maximum of 1 other person from your household.
* Children must be accompanied by an adult.
* The use of a basket (1 per person) is mandatory. We disinfect the baskets after use.
* When there are no baskets left, the maximum number of people that is allowed inside has been reached. Please wait outside.
* Always follow the instructions of the employees.

View a detailed description of the measures on our special page.

Is the entire collection available again?

Yes, the entire collection is available again. Come to the library with a clear purpose. Preferably reserve the titles you want to borrow in advance. You will then be notified by e-mail when the titles are ready for you. For hygiene reasons, we would like to ask you to only touch books that you want to borrow.

I would rather stay at home. Can I still borrow books?

It is possible to have your books delivered at home. Also take a look at the collection of e-books or audiobooks. You can use BorrowBox for English e-books and audiobooks.

I still had books at home. Do I have to return them immediatly now that the library is open again?

We have automatically extended the loan period for all materials up to and including 15 June. You do not have to do anything for this yourself. Please note: you may see another submission date in the app or My data.

We would like to ask you to return borrowed books whenever possible so they can be borrowed by other customers. Separate bins for returning materials are placed right next to the entrance.

Can I get my books delivered at home?

Yes, that's possible! We have started our home delivery service again from 30 April. With this delivery service you can reserve your books online and have them delivered at home. On this page you can step by step read how it works.

Because returning dates have been extended, only books that are in the collection can be delivered to your home. Books that have already been borrowed cannot be delivered.

Why does home delivery cost money?

Home delivery is part of our regular service. We use a professional delivery service for this. This way we are sure that home delivery takes place without physical contact. The library makes no profit on home delivery.

If you have a Bieb Deluxe subscription, you do not have to pay any reservation costs and the first six home deliveries are free for you. Contact our customer service to adjust your subscription.

I reserved a book. When can I get it?

After 31 May, the reservation will be ready for you at the location chosen by you.
 

I have reserved a book or CD from another library.

Because these materials have a limited loan period, we will send them to you by post.
 

Can I use the resident libraries?

The resident libraries each decide for themselves when they open again. At the moment, these locations cannot yet be used as a collection or return point. Reserved materials can only be collected at De Witte Dame for the time being.

I have received an invoice for not returning materials on time.

The letter accompanying the invoice states that you still have two weeks to return borrowed materials. However, it was not possible to return materials for several weeks. All materials were then automatically extended until15 June. You now have up to two weeks after 15 June to return the borrowed materials.

DIGITAL SERVICES

Can I get help with dowloading e-books?

Yes, you can send an email to klantenserice@bibliotheekeindhoven.nl.

We will help you as soon as possible.

ACTIVITIES

Will the activities that have been canceled be postponed?

We are trying to reschedule the canceled lectures and workshops at a later time. If you had registered for a lecture or workshop, we will notify you by email when a new date is available.
 

Do I get a refund for an activity that has been canceled?

Yes, you will receive an email about this. The money will be refunded into your account.
 

When will the activities continue, such as the DigiCafé, Taalcafé and Storytelling?

At the moment we have no certainty about when the activities will start again. However, many online alternatives have been developed in the meantime. Take a look at our program!

 


Is your question not here?

Send a message to klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl. We will try to answer all of your questions as soon as possible.