Vraag en antwoord

De bibliotheek geeft antwoord op de meest gestelde vragen over onze dienstverlening tijdens de coronamaatregelen.

BOEKEN LENEN, INLEVEREN EN RESERVEREN

Is de bibliotheek alleen voor leden open?

De bibliotheek in De Witte Dame is voor iedereen open. Ook het bibliotheekcafé is open en de werkplekken kunnen gebruikt worden.

Expeditie E en de Bibliotheek Waalre zijn alleen open voor het lenen en terugbrengen van boeken, dvd's en spelletjes. De zitjes, werk- en studieplekken, de speelhoek voor kinderen en de toiletten blijven voorlopig nog gesloten. 

 

Zijn Expeditie E en de Bibliotheek Waalre ook weer open?

Expeditie E open is open op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

De Bibliotheek Waalre is geopend van maandag tot en met donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Daarbuiten kan er gebruik gemaakt worden van self-service wanneer Het Huis van Waalre open is. Zie daarvoor de website hethuisvanwaalre.nl.

 

Zijn de openingstijden gewijzigd?

De openingstijden zijn aangepast.

De bibliotheek in De Witte Dame is open op maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 

Expeditie E is op woensdag en zaterdag open van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

De Bibliotheek Waalre is geopend van maandag tot en met donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Daarbuiten kan er gebruik gemaakt worden van self-service wanneer Het Huis van Waalre open is. Zie daarvoor de website hethuisvanwaalre.nl.

Zijn er extra regels voor hygiëne en het houden van afstand?

Zeker. Om te zorgen dat het verblijf in de bibliotheek voor iedereen prettig en veilig verloopt hebben we enkele belangrijke regels. 

* Kom niet naar de bibliotheek als je verkouden bent of griepklachten hebt of als iemand in je huishouden dat heeft.
* Houd 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten de bibliotheek.
* Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op

Voor Expeditie E en de Bibliotheek Waalre gelden de volgende aanvullende regels:
* Kom alleen of met maximaal 1 andere persoon uit je huishouden.
* Het gebruik van een mandje (1 per persoon) is verplicht. Na gebruik desinfecteren wij de mandjes.
* Als de mandjes op zijn, is het maximaal aantal personen dat tegelijk binnen mag zijn bereikt. Wacht dan buiten.
.

Bekijk een uitgebreide beschijving van de maatregelen op de speciale pagina

Is de hele collectie weer beschikbaar?

Ja, de hele collectie is weer beschikbaar om uitgeleend te worden. Kom doelgericht naar de bibliotheek. Reserveer bij voorkeur vooraf de titels die je wilt lenen. Je krijgt dan per e-mail bericht wanneer de titels voor je klaar liggen. In verband met de hygiëne vragen we je om alleen boeken vast te pakken die je wilt lenen. 

Ik blijf liever nog thuis. Hoe kan ik dan toch boeken lenen?

Het is mogelijk om je boeken thuis te laten bezorgen. Neem ook eens een kijkje in de collectie e-books of luisterboeken. Voor Engelstalige e-books en luisterboeken kan je terecht bij BorrowBox.

Ik had nog boeken thuis liggen. Moet ik die meteen weer inleveren nu de bibliotheek weer open is?

Ja, boeken die je nog thuis hebt liggen moeten weer ingeleverd worden. Zo kunnen ze weer door andere klanten geleend worden. 

Kan ik boeken thuis laten bezorgen?

Ja, dat kan! Vanaf 30 april zijn we weer gestart met onze thuisbezorgdienst. Met deze bezorgdienst kun je online je boeken reserveren en thuis laten bezorgen. Op deze pagina lees je stap voor stap hoe het werkt. 

Omdat inleverdata verlengd zijn, kunnen alleen boeken worden thuisbezorgd die in de collectie staan. Reeds uitgeleende titels kunnen niet bezorgd worden.

Waarom kost het thuisbezorgen geld?

Het thuisbezorgen maakt deel uit van onze reguliere dienstverlening. We maken hierbij gebruik van een professionele bezorgservice. Zo zijn we er zeker van dat het thuisbezorgen contactloos plaatsvindt. De bibliotheek maakt geen winst op het thuisbezorgen.

Abonnees met Bieb Deluxe betalen geen reserveringskosten en voor hen zijn de eerste zes thuisbezorgingen gratis. Neem contact op met onze klantenservice voor het aanpassen van je abonnement.
 

Ik heb een boek gereserveerd. Wanneer kan ik dat ophalen?

Je ontvangt een e-mail wanneer de door jouw gereserveerde titels klaar staan. 

Kan ik een boek of CD van een andere bibliotheek reserveren?

Ja, het is weer mogelijk om materialen van andere bibliotheken te reserveren. 

Kan ik gebruikmaken van de afhaal- en inleverpunten bij de bewonersbibliotheken?

De bewonersbibliotheken besluiten elk voor zich wanneer ze weer open gaan. Op deze pagina vind je de meest actuele informatie over de bewonersbibliotheken. 

DIGITALE DIENSTEN

Kan ik hulp krijgen bij het downloaden van e-books?

Ja, je kunt een mail sturen naar klantenservice@bibliothekeindhoven.nl

Wij helpen je dan zo snel als mogelijk.

ACTIVITEITEN

Gaan de activiteiten die nu geannuleerd zijn op een later moment door?

We proberen de geannuleerde lezingen en workshops op een later moment opnieuw in te plannen. Had jij je aangemeld voor een lezing of workshop, dan brengen we je via de e-mail op de hoogte wanneer er een nieuwe datum is.
 

Wanneer gaan de activiteiten weer door, zoals het DigiCafé, Taalcafé, Voorlezen en Knutselen?

Op dit moment worden de meeste activiteiten weer opgestart. Dit kan in een licht aangepaste vorm zijn om te kunnen voldoen aan de regels van het RIVM - zo zorgen we ook bij de activiteiten voor het houden van 1,5 meter afstand.

Ook zijn er afgelopen tijd veel online activiteiten ontwikkeld. Deze blijven onderdeel van ons programma.

Neem eens een kijkje in het programma-overzicht!

 


Staat jouw vraag hier niet bij?

Stuur een berichtje naar klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl. We proberen zo snel mogelijk te reageren.
 


ENGLISH

BORROWING BOOKS, RETURNING BOOKS AND RESERVATIONS

Is the library only open for library members?

The library in De Witte Dame is open for everyone. The library cafe is also open and the workplaces can be used.

Expeditie E and the Waalre Library are only open for members and for borrowing and returning books, DVDs and games. The seats, work and study areas, the play corner for children and the toilets will remain closed for the time being.

 

Are Expeditie E and the library in Waalre also open again?

Expeditie E is open on Monday, Wednesday, Friday and Saturday from 1 p.m. to 5 p.m. 

The Waalre Library is open from Monday to Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. In addition, self-service can be used when Het Huis van Waalre is open. See the website hethuisvanwaalre.nl.

Have the opening hours been changed?

The opening hours of the library have been adjusted.

The library in De Witte Dame is open Monday to Saturday from 10 a.m. to 5 p.m. and Sunday from 1 p.m. to 5 p.m.. 

Expedition E is open on Wednesdays and Saturdays from 1 p.m. to 5 p.m. 

The Waalre Library is open from Monday to Thursday from 1 p.m. to 4 p.m.

Are there extra rules for hygiene and keeping an appropriate distance?

Certainly. We have some important rules to ensure that your stay in the library is pleasant and safe for everyone.

* Do not visit the library if you or someone in your household has a cold or flu symptoms.
* Keep 1.5 meters distance, both inside and outside the library.
* Always follow the instructions of the employees.


The following additional rules apply for Expeditie E and the Waalre Library:
* Come alone or with a maximum of 1 other person from your household.
* Children must be accompanied by an adult.
* The use of a basket (1 per person) is mandatory. We disinfect the baskets after use.
* When there are no baskets left, the maximum number of people that is allowed inside has been reached. Please wait outside.

View a detailed description of the measures on our special page.

Is the entire collection available again?

Yes, the entire collection is available again. Come to the library with a clear purpose. Preferably reserve the titles you want to borrow in advance. You will then be notified by e-mail when the titles are ready for you. For hygiene reasons, we would like to ask you to only touch books that you want to borrow.

I would rather stay at home. Can I still borrow books?

It is possible to have your books delivered at home. Also take a look at the collection of e-books or audiobooks. You can use BorrowBox for English e-books and audiobooks.

I still had books at home. Do I have to return them immediatly now that the library is open again?

Yes, we would like to ask you to return borrowed books so they can be borrowed by other customers. 

Can I get my books delivered at home?

Yes, that's possible! We have started our home delivery service again from 30 April. With this delivery service you can reserve your books online and have them delivered at home. On this page you can step by step read how it works.

Because returning dates have been extended, only books that are in the collection can be delivered to your home. Books that have already been borrowed cannot be delivered.

Why does home delivery cost money?

Home delivery is part of our regular service. We use a professional delivery service for this. This way we are sure that home delivery takes place without physical contact. The library makes no profit on home delivery.

If you have a Bieb Deluxe subscription, you do not have to pay any reservation costs and the first six home deliveries are free for you. Contact our customer service to adjust your subscription.

I reserved a book. When can I get it?

You will receive an email when the reservation will be ready for you at the location chosen by you.
 

Can I reserve a book or CD from another library?

Yes, it is possible to reserve materials from other libraries. 
 

Can I use the resident libraries?

The resident libraries each decide for themselves when they open again. On this page you will find the most current information about the resident libraries (in Dutch). 

DIGITAL SERVICES

Can I get help with dowloading e-books?

Yes, you can send an email to klantenserice@bibliotheekeindhoven.nl.

We will help you as soon as possible.

ACTIVITIES

Will the activities that have been canceled be postponed?

We are trying to reschedule the canceled lectures and workshops at a later time. If you had registered for a lecture or workshop, we will notify you by email when a new date is available.
 

When will the activities continue, such as the DigiCafé, Taalcafé and Storytelling?

At the moment most of the activities are being restarted. This may be in a slightly modified form in order to comply with RIVM rules - for example, we also would like to ensure a 1.5m distance for the activities.

Also, many online activities have been developed recently. These will remain part of our program.

Take a look at our program!

 


Is your question not here?

Send a message to klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl. We will try to answer all of your questions as soon as possible.