Vraag en antwoord

De bibliotheek geeft antwoord op de meest gestelde vragen over onze dienstverlening tijdens de coronamaatregelen.

BOEKEN LENEN, INLEVEREN EN RESERVEREN

Moet ik reserveren wanneer ik naar de bibliotheek wil komen?

Nee dat hoeft niet. Samen met de veiligheidsregio hebben we afgesproken dat we aan de hand van de mandjes bijhouden hoeveel mensen er tegelijkertijd in de bibliotheek aanwezig zijn.

Is de bibliotheek alleen voor leden open?

De bibliotheek in De Witte Dame is in principe voor iedereen open. In De Witte Dame zijn twintig éénpersoonswerkplekken beschikbaar: vijf met een computer en vijftien plekken waar je met een eigen laptop kunt zitten. Het is voorlopig nog niet mogelijk om samen in groepjes te komen werken of studeren. De printer in De Witte Dame staat weer aan en de toiletten zijn open. 

Expeditie E en de Bibliotheek Waalre zijn alleen open voor het lenen en terugbrengen van boeken, dvd's en spelletjes. De zitjes, werk- en studieplekken, de speelhoek voor kinderen en de toiletten blijven voorlopig nog gesloten. Het Grand Café in Waalre is gesloten.

Zijn Expeditie E en de Bibliotheek Waalre ook open?

Expeditie E is op dinsdag en woensdag open van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

De Bibliotheek Waalre is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Daarbuiten kan er gebruik gemaakt worden van selfservice wanneer Het Huis van Waalre open is. Zie daarvoor de website hethuisvanwaalre.nl. In de Bibliotheek Waalre zijn vrijwilligers op de volgende dagen/tijden aanwezig: maandag tot en met vrijdag van 13.00 – 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 13.00 uur.

 

Zijn de openingstijden gewijzigd?

De openingstijden zijn aangepast.

De bibliotheek in De Witte Dame is open op maandag van 12.00 tot 17.00 uur en van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Expeditie E is op dinsdag en woensdag open van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

De Bibliotheek Waalre is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Daarbuiten kan er gebruik gemaakt worden van selfservice wanneer Het Huis van Waalre open is. Zie daarvoor de website hethuisvanwaalre.nl. In de Bibliotheek Waalre zijn vrijwilligers op de volgende dagen/tijden aanwezig: maandag tot en met vrijdag van 13.00 – 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 13.00 uur.

Zijn er extra regels voor hygiëne en het houden van afstand?

Zeker. Om te zorgen dat het verblijf in de bibliotheek voor iedereen prettig en veilig verloopt hebben we enkele belangrijke regels. 

* Kom niet naar de bibliotheek als je verkouden bent of griepklachten hebt of als iemand in je huishouden dat heeft.
* Houd 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten de bibliotheek.
* Voor iedereen vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje verplicht.
* Het gebruik van een mandje (1 per persoon) is verplicht. Na gebruik desinfecteren wij de mandjes.
* Als de mandjes op zijn, is het maximaal aantal personen dat tegelijk binnen mag zijn bereikt. Wacht dan buiten.
* Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op.

Is de hele collectie beschikbaar?

Ja, de hele collectie is weer beschikbaar om uitgeleend te worden. Kom doelgericht naar de bibliotheek. Reserveer bij voorkeur vooraf de titels die je wilt lenen. Je krijgt dan per e-mail bericht wanneer de titels voor je klaar liggen. In verband met de hygiëne vragen we je om alleen boeken vast te pakken die je wilt lenen. 

Ik blijf liever thuis. Hoe kan ik dan toch boeken lenen?

Het is mogelijk om je boeken thuis te laten bezorgen. Neem ook eens een kijkje in de collectie e-books of luisterboeken. Voor Engelstalige e-books en luisterboeken kan je terecht bij BorrowBox.

Ik heb nog boeken thuis liggen. Moet ik die inleveren wanneer de uitleentermijn verstreken is?

Ja, boeken die je nog thuis hebt liggen moeten weer ingeleverd worden. Zo kunnen ze weer door andere klanten geleend worden. Natuurlijk kan je je boeken tot drie keer toe verlengen. Dat kan je via onze app eBieb doen of via Mijn gegevens op de website. 

Kan ik boeken thuis laten bezorgen?

Ja, dat kan! Met on zebezorgdienst kun je online je boeken reserveren en thuis laten bezorgen. Op deze pagina lees je stap voor stap hoe het werkt. 

Waarom kost het thuisbezorgen geld?

Het thuisbezorgen maakt deel uit van onze reguliere dienstverlening. We maken hierbij gebruik van een professionele bezorgservice. Zo zijn we er zeker van dat het thuisbezorgen contactloos plaatsvindt. De bibliotheek maakt geen winst op het thuisbezorgen.

Abonnees met Bieb Deluxe betalen geen reserveringskosten en voor hen zijn de eerste zes thuisbezorgingen gratis. Neem contact op met onze klantenservice voor het aanpassen van je abonnement.
 

Ik heb een boek gereserveerd. Wanneer kan ik dat ophalen?

Je ontvangt een e-mail wanneer de door jouw gereserveerde titels klaar staan. 

Kan ik een boek of CD van een andere bibliotheek reserveren?

Ja, het is mogelijk om materialen van andere bibliotheken te reserveren. 

Kan ik gebruikmaken van de afhaal- en inleverpunten bij de bewonersbibliotheken?

De bewonersbibliotheken besluiten elk voor zich of ze open zijn. Op deze pagina vind je de meest actuele informatie over de bewonersbibliotheken. 

DIGITALE DIENSTEN

Kan ik hulp krijgen bij het downloaden van e-books?

Ja, je kunt een mail sturen naar klantenservice@bibliothekeindhoven.nl

Wij helpen je dan zo snel als mogelijk.

Kan ik hulp krijgen bij het downloaden van de app Coronamelder?

 Tijdens het Digicafé in de bibliotheek in De Witte Dame of in de Bibliotheek Waalre helpen we je met al je vragen over de app Coronamelder.

ACTIVITEITEN

Gaan de activiteiten die nu geannuleerd zijn op een later moment door?

We proberen de geannuleerde lezingen en workshops of online door te laten gaan of op een later moment opnieuw in te plannen. 

Had je tickets gekocht voor een activiteit die geannuleerd is? Je ontvangt het aankoopbedrag automatisch terug. 
 


Is er goede ventilatie in de bibliotheek?

Ja, in de bibliotheek is een ventilatiesysteem dat zorgt voor de toevoer van 100% buitenlucht. Dit systeem voldoet ruimschoots aan de eisen van het RIVM en de overheid. 

Kan ik in de bibliotheek studeren of werken?

Ja, in De Witte Dame zijn twintig éénpersoonswerkplekken beschikbaar: vijf met een computer en vijftien plekken waar je met een eigen laptop kunt zitten. Het is voorlopig nog niet mogelijk om samen in groepjes te komen werken of studeren. De printer in De Witte Dame staat weer aan en de toiletten zijn open. 


Staat jouw vraag hier niet bij?

Stuur een berichtje naar klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl. We proberen zo snel mogelijk te reageren.
 


ENGLISH

BORROWING BOOKS, RETURNING BOOKS AND RESERVATIONS

Do I have to make a reservation when I want to come to the library?

No, you don't have to. Together with the security region, we have agreed that we keep track of how many people are present in the library at the same time based on the baskets.

Is the library only open for library members?

The library in De Witte Dame is open for everyone. The library cafe is open for take away. Twenty one-person-workplaces are available in De Witte Dame: five with a computer and fifteen places where you can sit with your own laptop. It is not yet possible to work or study together in groups. The printer in De Witte Dame is working again and the toilets are open.

Expeditie E and the Waalre Library are only open for members and for borrowing and returning books, DVDs and games. The seats, work and study areas, the play corner for children and the toilets will remain closed for the time being.

 

Are Expeditie E and the library in Waalre also open?

Expeditie E is open on Tuesday and Wednesday from 1 p.m. to 5 p.m. 

The Waalre Library is open from Monday to Friday from 8.30 a.m. to 5 p.m. and on Saturday from 10 a.m. to 1 p.m.. Outside these hours, self-service is available when Het Huis van Waalre is open. See the website hethuisvanwaalre.nl. In the Waalre Library, volunteers are present on the following days/times: Monday to Friday from 1 p.m. to 4 p.m. and on Saturday from 10 a.m. to 1 p.m.

Have the opening hours been changed?

The opening hours of the library have been adjusted.

The library in De Witte Dame is open Monday 12 p.m. to 5 p.m. and Tuesday to Saturday from 10 a.m. to 5 p.m. 

Expeditie E is open on Tuesday and Wednesday from 1 p.m. to 5 p.m. 

The Waalre Library is open from Monday to Friday from 8.30 a.m. to 5 p.m. and on Saturday from 10 a.m. to 1 p.m.. Outside these hours, self-service is available when Het Huis van Waalre is open. See the website https://www.hethuisvanwaalre.nl/. In the Waalre Library, volunteers are present on the following days/times: Monday to Friday from 1 p.m. to 4 p.m. and on Saturday from 10 a.m. to 1 p.m.  

Are there extra rules for hygiene and keeping an appropriate distance?

Certainly. We have some important rules to ensure that your stay in the library is pleasant and safe for everyone.

* Do not visit the library if you or someone in your household has a cold or flu symptoms.
* Keep 1.5 meters distance, both inside and outside the library.
* Wearing a face mask (13+ years) is mandatory.
* Children must be accompanied by an adult.
* The use of a basket (1 per person) is mandatory. We disinfect the baskets after use.
* When there are no baskets left, the maximum number of people that is allowed inside has been reached. Please wait outside.
* Always follow the instructions of the employees.

View a detailed description of the measures on our special page.

Is the entire collection available?

Yes, the entire collection is available. Come to the library with a clear purpose. Preferably reserve the titles you want to borrow in advance. You will then be notified by e-mail when the titles are ready for you. For hygiene reasons, we would like to ask you to only touch books that you want to borrow.

I would rather stay at home. Can I still borrow books?

It is possible to have your books delivered at home. Also take a look at the collection of e-books or audiobooks. You can use BorrowBox for English e-books and audiobooks.

I still had books at home. Do I have to return them when te loan period is over?

Yes, we would like to ask you to return borrowed books so they can be borrowed by other customers. You can extend books up to three times. Please use the app eBieb or My Data (Mijn gegevens) on the website. 

Can I get my books delivered at home?

Yes, that's possible! We have started our home delivery service again from 30 April. With this delivery service you can reserve your books online and have them delivered at home. On this page you can step by step read how it works.

Because returning dates have been extended, only books that are in the collection can be delivered to your home. Books that have already been borrowed cannot be delivered.

Why does home delivery cost money?

Home delivery is part of our regular service. We use a professional delivery service for this. This way we are sure that home delivery takes place without physical contact. The library makes no profit on home delivery.

If you have a Bieb Deluxe subscription, you do not have to pay any reservation costs and the first six home deliveries are free for you. Contact our customer service to adjust your subscription.

I reserved a book. When can I get it?

You will receive an email when the reservation will be ready for you at the location chosen by you.
 

Can I reserve a book or CD from another library?

Yes, it is possible to reserve materials from other libraries. 
 

Can I use the resident libraries?

The resident libraries each decide for themselves if they will open. On this page you will find the most current information about the resident libraries (in Dutch). 

DIGITAL SERVICES

Can I get help with dowloading e-books?

Yes, you can send an email to klantenserice@bibliotheekeindhoven.nl.

We will help you as soon as possible.

Can I get help with downloading the app 'Coronamelder'?

During the Digicafé in the library in De Witte Dame or in the Waalre Library we will help you with all your questions about the Coronamelder app.

ACTIVITIES

Will the activities that have been canceled be postponed?

We are trying to reschedule the canceled lectures and workshops at a later time, or to keep them online. 

Did you buy tickets for an activity that was cancelled? You will receive an automatic refund of the purchase price. 
 


Does the library have a good ventilation system?

Yes, there is a ventilation system that provides 100% fresh air. This system conforms to the requirements of the RIVM and the government. 

Can I study or work in the library?

Yes, twenty one-person-workplaces are available in De Witte Dame: five with a computer and fifteen places where you can sit with your own laptop. It is not yet possible to work or study together in groups. The printer in De Witte Dame is working again and the toilets are open.


Is your question not here?

Send a message to klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl. We will try to answer all of your questions as soon as possible.